برنامه خوداشتغالی

برنامه خوداشتغالی

هدف این برنامه جذب افرادی است که توانایی ارایه و اجرا طرح در زمینه هنر و ورزش داشته باشند. هدف این برنامه ارتقا سطح هنر و فرهنگ کانادا است. این روش دارای شرایط خاص خود است که از جمله آن می توان به داشتن تجربه ۲ سال از ۵ سال کاری در زمینه های هنر و ورزش و همچنین داشتن منابع مالی کافی برای احداث بیزینس مرتبط اشاره کرد.

فهرست